Taxxo - Laagste prijsgarantieA Ook voor de goedkoopste NHG-taxatiesA NWWI -taxateur voor Nijkerk, Amersfoort en Leusden.

Voorwaarden

Algemene VoorwaardenLees deze gebruiksvoorwaarden (hierna: 'Voorwaarden') zorgvuldig door alvorens deze website te gebruiken. Door deze website te gebruiken, geeft u aan kennis te hebben genomen van en onvoorwaardelijk akkoord te gaan met de Voorwaarden. Indien u niet akkoord gaat met één of meerdere Voorwaarden, dient u geen gebruik te maken van deze website. Overal waar in dezevoorwaarden hij vermeld staat, dient in geval van toepassing ook zij gelezen te worden en omgekeerd.

Algemeen

Deze website is samengesteld door Taxxo, statutair gevestigd te Nijkerk aan de Aardbeivlinder 21, Nijkerk. Hierna te noemen Taxxo.

Toegestaan gebruik

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere gebruiker, bezoeker of klant die gebruik maakt van de website van Taxxo, dan wel van de aangeboden diensten van Taxxo. Iedere gebruiker, bezoeker of klant geeft aan, door gebruik te maken van die diensten of door het bekijken van opgevraagde informatie, kennis te hebben genomen van en in te stemmen met deze algemenevoorwaarden. U dient zich als gebruiker van deze website in alle opzichten op te stellen en te gedragen zoals van een verantwoordelijk en zorgvuldig internetgebruiker mag worden verwacht. Het is niet toegestaan om de (inhoud van de) website te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen in strijd met de wet, de openbare orde of de goede zeden. Meer in het bijzonder zijn de volgende handelingen en/of gedragingen niet toegestaan:

  • inbreuk plegen op of het anderszins handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van Taxxo en/of derden;
  • het doen van afbreukmakende, onrechtmatige of misleidende mededelingen;
  • het verspreiden van wettelijk verboden materiaal;
  • ontwijken of verwijderen van de beveiliging van (delen van) de website;
  • Het is u slechts toegestaan om een kopie van het op de website ter beschikking gestelde materiaal te downloaden voor eigen, niet-commercieel gebruik. Het is u niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Taxxo, het beschikbaar gestelde materiaal anderszins te kopiëren, te wijzigen, te distribueren, te verspreiden, te "reverse engineeren", te decompileren of op andere wijze te gebruiken en / of te exploiteren. Het is u slechts toegestaan om een hyperlink (een technisch commando, dat verwijst naar de website van Taxxo, waarbij de website binnen de kaders van Taxxo verschijnt) aan te brengen, indien Taxxo daartoe voorafgaand haar schriftelijke toestemming heeft verleend. Verzoeken tot het aanbrengen van een hyperlink, kunt u richten aan Taxxo.

Ingeval u zich niet houdt aan voornoemd toegestane gebruik, behoudt Taxxo zich het recht voor om de uit dit niet-toegestane gebruik voortvloeiende schade op u te verhalen.

Beschikbaarheid

Een ieder die gebruik maakt van de website van Taxxo is bekend met het feit dat door een technische storing of een andere omstandigheid het systeem (tijdelijk) uit kan vallen en/of niet meer bereikbaar zal kunnen zijn. Hoewel Taxxo, voor zover redelijkerwijs mogelijk, alle maatregelen zal treffen om de website correct te laten functioneren, aanvaardt zij geen aansprakelijkheid, in welke vorm dan ook, voor wat betreft de beschikbaarheid, nauwkeurigheid, kwaliteit, prestatie, overdracht, volledigheid of inhoud van de geboden informatie. Taxxo wordt bij voorbaat gevrijwaard door elke actieve of passieve gebruiker van de internetsite, verkoper, koper en makelaar, voor schade in elke vorm, die ontstaat of kan ontstaan door systeemuitval of anderszins.

Rechten van intellectuele eigendom

Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de website berusten uitsluitend bij Taxxo en/of haar leveranciers. Onder rechten van intellectuele eigendom worden onder meer begrepen alle octrooirechten, merkrechten, handelsnaamrechten, databankrechten, modelrechten, domeinnamen en andere rechten van intellectuele eigendom in Nederland of elders, die in verband staan met de website en Taxxo in het algemeen, waaronder tevens begrepen knowhow en handelsgeheimen. Het is u niet toegestaan de op het materiaal aangebrachte merk- of herkenningstekens, en/of enige aanduidingen omtrent auteursrechten, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom, te wijzigen of te verwijderen, noch om het desbetreffend materiaal of enige gedeelten daarvan te wijzigen of na te maken noch om op enigerlei wijze schade te berokkenen aan of ongerechtvaardigd voordeel te trekken uit de reputatie van de rechten van intellectuele eigendom van Taxxo.

Ingeval van een inbreuk op de rechten van intellectuele eigendom van Taxxo en/of haar leveranciers, behoudt Taxxo zich het recht voor om de hierdoor door haar geleden schade op u te verhalen.

Aansprakelijkheid en vrijwaring

Taxxo is niet aansprakelijk voor de inhoud van de website, noch van websites die op enigerlei wijze met de website van Taxxo zijn verbonden, bijvoorbeeld door middel van hyper(text)link(s) of metatag(s). Taxxo is voorts niet aansprakelijk voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik, dan wel de onmogelijkheid daarvan, van materiaal dat op de website beschikbaar is, of verkregen wordt via cookies.

Taxxo is niet aansprakelijk voor (de inhoud van de) diensten en/of informatie van derden, die op enigerlei wijze via de website van Taxxo worden aangeboden.

Taxxo garandeert niet dat de op de website aangeboden informatie en materiaal up to date, compleet en/of accuraat is. Taxxo garandeert ook niet dat de op de website aangeboden informatie vrij is van fouten, gebreken en/of virussen. Taxxo garandeert voorts niet dat dergelijke fouten en/of gebreken op de website hersteld zullen worden dan wel virussen verholpen zullen worden.

Bij twijfel over de juistheid van de gegevens of bij constatering van onjuistheden raden wij u aan contact op te nemen met de eigenaar van deze website. Taxxo is niet verantwoordelijk voor de schade die direct of indirect ontstaat door gebruik van de informatie die u ontleent aan Taxxo.

U vrijwaart Taxxo voor alle schade als gevolg van aanspraken van derden ter zake van de overtreding of het niet naleven van de Voorwaarden, dan wel tegen aanspraken die anderszins verband houden met of voortvloeien uit uw gebruik van de website.

Opdrachten verstrekt middels formulieren op de website.

Met het verzenden van een digitaal formulier gaat u akkoord met deze Algemene Voorwaarden. Na ontvangst van een digitaal formulier neemt Taxxo telefonisch of per email contact op. Bij geschillen wordt het emailverkeer of een afschrift daarvan als bewijsmiddel gebruikt.

Betalingen van diensten

Alle diensten verricht door Taxxo dienen binnen 7 dagen betaald te worden, hier kan slechts schriftelijk van worden afgeweken. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen worden de diensten door middel van facturering in rekening gebracht. Wanneer de factuur niet binnen de gestelde termijn betaald is heeft Taxxo, naast de gepubliceerde tarieven, het recht om administratiekosten (maximaal 35 euro), leges, herinneringskosten (maximaal 25 euro), aanmaningskosten (maximaal 50 euro), annuleringskosten en advertentiekosten in rekening te brengen. Deze dienen door Taxxo op verzoek van de gefactureerde aannemelijk gemaakt en of gespecificeerd te worden. Verzoeken vanaf 14 dagen na factuurdatum worden niet in behandeling genomen. Alle verstrekte kortingen vervallen na 14 dagen. Korting kan alleen behouden worden door tijdige betaling of door het tijdig (binnen 7 dagen) verstrekken van eenmalige machtiging. De kosten van deze machtiging bedragen 10 euro. Aan - en verkoopopdrachten hebben een minimum tarief van 250 euro. Contracten en afspraken op basis van No cure no pay worden alleen schriftelijk vastgelegd. Taxxo maakt GEEN mondelinge afspraken op basis van No cure no pay en zullen door Taxxo nooit worden erkend. Verkoopcourtage kan eerder in rekening worden gebracht dan de transportdatum, maar hoeft slechts nadien uiterlijk binnen 7 dagen betaald te zijn. Aankoopcourtage dient binnen 7 dagen na dagtekening van de koopakte van de aangekochte woning te worden betaald. Indien de financiering op de woning niet wordt verkregen heeft de aankoper recht op teruggave van de aankoopcourtage verminderd met administratiekosten, leges, recherchekosten en de bezichtingskosten. Teruggave wordt slechts verleend indien in de koopakte een ontbindende voorwaarde voor de financiering is opgenomen. Wanneer een aankoopopdracht niet leidt tot een daadwerkelijke aankoop mag en kan Taxxogeen aankoopcourtage in rekening brengen. De administratiekosten, leges, recherchekosten, bezichtigingskosten en huurkosten van meetapparatuur dienen altijd betaald te worden. Dus ook in het geval de woning niet wordt aangekocht, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Per bezochte woning wordt een bezichtiging in rekening gebracht. Er kunnen meerdere woningen bezocht worden per aankoopopdracht. Alle bedragen in deze Voorwaarden zijn exclusief de B.T.W.

Overig

Met het aannemen van een dienst of product van Taxxo worden deze Algemene Voorwaarden van toepassing verklaard. Op verzoek dient Taxxo een gedrukt exemplaar van deze Voorwaarden te overleggen voordat de dienst of het produkt wordt afgenomen. Wanneer u zich niet kunt vinden in deze Algemene Voorwaarden dient u geen gebruik te maken van de diensten van Taxxo. Taxxowerkt onder geen beding mee aan diensten waarop deze Voorwaarden niet van toepassing zijn verklaard.

Taxxo behoudt zich het recht voor om de Voorwaarden eenzijdig aan te passen of te wijzigen.

De Voorwaarden worden beheerst door Nederlands recht. Ontstane geschillen tussen Taxxo en derden naar aanleiding van de Voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Arnhem.

Bookmark and Share

Tags: nhg, nwwi, taxatierapport, taxateur, voordelig, korting, laagste prijs, Nijkerk, Amersfoort, Leusden

Aardbeivlinder 21
3863 HB Nijkerk
033-2454967